Om Foreningscentralen

               

Gå til velkomstsiden


Foreningscentralen tilbyder nedenstående webservices i en samlet internet-applikation til alle typer foreninger, organisationer samt vand- og varmeværker, bestående af:

- en medlemsservice
- en betalingsservice
- en målerservice og
- en
finansservice

Ideen er at foreningens data altid er tilgængelige og aktuelle for bestyrelsen - og tillige for de af foreningens medlemmer og andre interessenter, som måtte være tildelt adgang til disse data af administrator.
Ved kassererskift kan foretages dag-til-dag overlevering, da alle data ligger på nettet.

Hvis foreningen ikke selv ønsker at stå for opkrævningdelen kan foreningscentralen overtage dette arbejde helt eller delvist. Vore priser er absolut konkurrencedygtige, da vi forudsætter at foreningen selv løbende tilretter medlemsnavne og adresser, takster m.v. og selv henter diverse lister ned fra internettet efter behov.
Til gengæld er alle lister og rapporter gratis.

Fakturerings- og betalingsdata sendes dog løbende til administrator pr. email, samtidig med at betalingsstatus ændres på nettet. Al udfakturering sker via PBS i nyeste format; det eneste kassereren eventuelt skal gøre er at betale penge tilbage til medlemmer, der måtte være opkrævet for meget aconto.
Medlemsservice

Grundlæggende består medlemsservice af et medlemsregister med 29 tilgængelige felter, hvoraf 9 dedikerede felter til betalingsstyring, nemlig 3 ja/nej felter, 3 info-felter og 3 faktor-felter.

Der findes opsætnings skabeloner for nedennævnte foreningstyper, som bliver anvendt ved foreningens oprettelse, nemlig

- nye foreningstyper vil løbende blive tilføjet.

Fra standard skabelonerne bliver indsat individuelle overskrifter på de enkelte kolonner i medlemslisten.

Administrator har mulighed for at ændre overskrifterne, tilføje ikke aktiverede datafelter, deaktivere andre samt tildele rettigheder til bestyrelsesmedlemmer, almindelige medlemmer og evt. ikke medlemmer til hver enkelt datafelt. For bestyrelsesmedlemmer kan tillige indsættes skriveret til de enkelte felter.

I medlemslisten findes funktionen "Min liste", hvor man kan afkrydse de felter der ønskes medtaget/udeladt i bestemt liste. Dette kunne være en afkrydsningsliste til fremmøde på generalforsamlingen, en liste over medlemmer med bådblads, eller liste over medlemmer der ønsker at deltage i Sct. Hans festen - mulighederne er mangfoldige.

Funktion for label-udskrift samt printvenlige udskrifter vil blive tilføjet.

Prisen for medlemsservicen er kr. 100 pr. kvartal med tillæg af 1 kr. pr. registreret medlem.

Et biprodukt af medlemslisten er en oversigt over kontaktpersoner (d.v.s. bestyrelsen), som fremgår ved afmærkning af disse medlemmer.

Link til Medlemslisten og Bestyrelseslisten kan oprettes fra egen hjemmeside.
Mere om medlemslisten på dette link.

Medlemssystemet kan håndtere Idrætsforeninger med flere afdelinger med egne bestyrelser og kontingentfastsættelser - men med fælles medlemmer som deltager i en eller flere sportsaktiviteter.
Betalingsservice

Dette er en komplet TotalPBS service, hvor samtlige fakturerings- og betalingstransaktioner udveksles mellem Foreningscentralen og PBS.

Dette uanset om medlemmet er bosiddende i udlandet, der er tale en rykker med kort tidsfrist, der skal opkræves et indmeldelsesgebyr eller sendes en regning for deltagelse i et idrætsstævne.

Der indgår 3 skærmbilleder i Total-PBS delen, nemlig

- Opkrævningsterminer, der kun er tilgængelig for administrator
- Takstbladet, hvor hele indholdet er tilgængelig for administrator og delvist for medlemmer
- Betalingsoversigten, som kun er tilgængelig for administrator og bestyrelsesmedlemmer

Under Terminer registreres de faste opkrævningsterminer, og det er her man kan markere, hvilke dele foreningen ønsker Foreningscentralen skal tage sig af. Måske foreningen selv ønsker at stå for 2. rykker og selv ønsker at styre indbetalingerne.

I Taktsbladet registeres takster, kontingenter, gebyrer samt eventuelle supplerende afgifter. Sidstnævnte kunne være en tilslutningsafgift eller en flytteopgørelse.
Endvidere er det i takstbladet der foretages tilknytninger til medlemslistens betalingsfelter. Dette kunne være til en bestemt medlemstype eller medlemmer med en flyttemarkering.

Det er derfor muligt at foretage opsætning af takster til stort set alle behov.
Et mix af afgifter med og uden moms er også muligt.

Specielt for boligforeninger er det muligt at indføje en takst på de samlede fællesomkostninger, som ønskes fordelt på samtlige medlemmer, evt. i forhold til m2-størrelse på lejlighederne.

Specielt for vand- og varmeværker er der mulighed for opkrævning af aconto rater på skønnet vandforbrug samt udfakturering af en årsopgørelse med fradrag af sidste periodes acontoindbetalinger samtidig med opkrævning af en ny aconto rate.

Endvidere kan individuelt markeres om de enkelte afgifter ønskes specificeret på PBS-regningerne, og om et kontingent ønskes periodiseret i forhold til ind- og udmeldelsesdato.

TotalPBS servicen koster kr. 100 pr. kvartal med tillæg af et beløb pr. faktureret afgift, som er 50 øre for foreninger der selv gennemfører en udfakturering/betaling og 1 kr. for foreninger der har ønsket Foreningscentralen skal udføre denne opgave. Startgebyret pr. fakturering er 25 kr. for "gør det selv" og 50 kr. i servicebureau-modellen.

Håndtering af betalinger på det udfakturerede er inkluderet i servicebureau-pakken uden separat beregning.

For at anvende "gør-det selv-modellen" kræves eget SE/CVR nummer samt at foreningen har oprettet eget PBS-nummer. Opkrævningsdata sendes til administrator pr. email, som så via PBS-Mailbox el. lign. sender disse videre til PBS. Når administrator modtager betalingstransaktioner fra PBS, kan betalingsoversigten på internettet ajourføres direkte fra PBS-Mailbox i betalingsoversigten.

I "servicebureau-modellen" sender Foreningscentralen transaktionerne til PBS, modtager betalingsdata og ajourfører betalingsoversigten løbende. Foreningen modtager løbende pr. email fakturerings- og betalingsoversigt til orientering - og regnskabet. Se mere om dette emne under hjælp, samt få en opskrift på hvorledes foreningen kan tilsluttes denne service uden SE/CVR eller PBS-nummer.

Det kan være en smagssag om man bør vælge "gør-det-selv" eller "servicebureau" modellen, men som tidligere nævnt er en kombination også en mulighed.

Link til Takstbladet kan oprettes fra egen hjemmeside.
Mere om takstbladet, terminer og betalinger på dette link.
Målerservice

Denne service er nok mest rettet mod vand- og varmeværker, men også boligforeninger vil med fordel kunne anvende denne målerservicen, som består af 2 dele

- skema for selvaflæsning integreret med www.dkvand.dk og www.dkvarme.dk, hvor forbrugerne kan indberette målerstand ved selvbetjening. Det vil være muligt at oplyse sidste 3 år forbrug pr. ejendom/måler, samt foretage udvidet validering af målerstand holdt op mod seneste års forbrug.

- et målerkartotek indeholdende data om hver enkelt måler, herunder målerstand ved udskiftning og måleraflæsning ved fraflytning, hvorfra kan udskrives selvaflæsningskort, måleraflæsningslister, målerkontrollister m.m., og selvfølgelig en funktion for årsafslutning samt beregning af skønnet årsforbrug til anvendelse for beregning af det nye års aconto rater.

Prisen for denne service er ligeledes 100 kr. pr. kvartal med tillæg af 50 øre pr. registreret måler.
Hertil kommer ydelser fra dkVand på omkring 1 kr. pr. internet aflæsning.

Udskrift af selvaflæsningskort, måleraflæsningslister m.fl. er gratis.
Ved "udskrivning" af elektroniske selvaflæsningskort til forbrugere med registrerede email adresser, beregnes dog et transmissionstillæg på 1,50 kr. pr. stk.
Specialopsætning af selvaflæsningskort med Porto Betalt kan opsættes individuelt.

Link til Måleraflæsningsskema kan oprettes fra egen hjemmeside.
Mere om måleraflæsning på dette link.
Finansservice


En Web-version af det populære WinRegn Finans er nu tilgængelig for ibrugtagning fra regnskabsåret 2005.

Programmet kan besigtiges fra "Regnskab" under Demo Foreningen og Demo Vandværket, hvoraf sidstnævnte har konti for momsafregning i kontoplanen.

Regnskabsdata fra eksisterende versioner af WinRegn Finans konverteres uden beregning til det nye .Net finanssystem.

Prisen er kr. 250 pr. kvartal når regnskabsprogrammet anskaffes sammmen med et medlemssystem fra Foreningscentralen.

Hvis en forening alene ønsker at anvende den nye finansservice (uden at anskaffe medlemsdelen) er prisen kr. 300 pr. kvartal.
Sidstnævnte prissætning tilgodeser mindre virksomheder, som med fordel vil kunne anvende programmet til finansbogføring.

Hvis en flerstrenget idrætsforening anskaffer programmet til mere end een afdeling, er prisen kr. 200 pr. kvartal pr. afdeling. Alle nævnte priser er excl. moms.

Det er muligt for Revisor online at korrigere bogføringer, kontoplan m.v., såfremt administrator giver sin tilladelse hertil.

Programmet opstiller et fuldt færdigt årsregnskab - lige til at vedlægge indkaldelsen til generalforsamlingen.

Tilmelding til finansservice kan foretages af administrator fra Funktioner/Tilmeldinger nederst i hovedmenuen - og du kan starte finansbogføring efter en ud/indlogning.

Send venligst en besked til webmaster, hvis du ønsker PC-versionen i stedet for Web-versionen. Se den efterfølgende

PC-version:

Hvis du har det bedst ved at have dine finansdata på din egen PC, kan vi alternativt tilbyde finanssystemet WinRegn Finans fra Winko Software. 

Dette program indeholder standard kontoplaner for

- en grundejerforening
- en idrætsforening
- et vandværk, og
- en mindre virksomhed

Programmet er meget brugervenligt, og kan ligesom Web-versionen betjenes af en kassererer uden særlig indsigt i finansbogføring.

Resultatopgørelse og balance med budgettal kan udskrives år-til-dato umiddelbart før et bestyrelsesmøde.

Programmet opstiller et årregnskab i kladdeform (resultat og balance)

Finanssystemet kan erhverves for 1.500 kr som en engangsomkostning. 
Opdaterings- og telefonsupport abbonnement kan tilvælges for kr. 250 årligt.

Hvis foreningen har tilmeldt sig Foreningscentralens Medlemsservice, kan Finanssystemet alternativt anskaffes i abonnement for 100 kr. pr. kvartal omfattende igangsætnings- og telefonsupport.

Du kan downloade en demo version (uden udløbsdato) af WinRegn Finans version 4.0 her.
Det er ikke muligt at foretage årsafslutning eller redigere i kontoplanen i demo-versionen.

Efter installationen kan standard kontoplan vælges fra menupunktet Bogføring/Ny kontoplan i WinRegn Finans.

Det anbefales at studere den lille Bogføringsvejledning før programmet tages i anvendelse.


Til- og afmelding

Ved oprettelsen registreres foreningen som tilmeldt medlemsservicen på prøve i 3 måneder.
Dette skulle give tid til at oprette medlemmerne og afprøve denne service.
Hvis TotalPBS Services tages i brug i prøveperioden, betrages prøvetiden som afsluttet.
For større foreninger herunder vandværker, kan Foreningscentralen tilbyde at lægge medlemsdata på nettet (mod et passende vederlag), hvis disse sendes til Webmaster i et Excel regneark, en kommasepareret fil el.lign.

Ca. 14 dage før udløb af prøveperioden, modtager administrator en email indeholdende en anmodning om tilmelding. Hvis tilmeldingen ikke returneres inden prøveperiodens udløb, betragtes foreningen som afmeldt og de registrerede data slettes.

Ved tilmelding af den første service hos Foreningscentralen, vil på første faktura være en anmodning om PBS-tilmelding for fremtidige betalinger. Hvis foreningen ikke tilmelder sig PBS-betalingsservice, vil blive pålagt et administrationsgebyr på 50 kr. pr. efterfølgende faktura.

Ved afmelding af en service, stopper den pågældende service med øjeblikkelig virkning, men medlemsdata bliver liggende til det pågældende kvartals udløb, og kan således genaktiveres ved ny tilmelding.
Udfakturerede kvartalsafgifter refunderes ikke. 

Alle nævnte priser er excl. moms.
Foreningscentralens priser er tillæg til PBS's priser. Se prisliste fra NETS betalingsservice.


Winko Software er webmaster for www.foreningscentralen.dk og kan kontaktes for alle spørgsmål vedrørende foreningscentralens services (d.v.s. også salg/tilmeldinger m.v.)

Kontakt for spørgsmål (helst pr. email) til:

     Winko Software
     Østrøjel 5
     2670 Greve
     tlf.: 43902812
     Email: webmaster@winko.dk